Skip to content

Bio

Az építészet és a képzőművészet határainak lerombolása

Kőszeghy Flóra építészmérnök és képzőművész egyszerre. A különböző alkotói területek kölcsönhatásai teszik egyedivé művészetét. Elkötelezetten küzd a különböző diszciplínák kapcsolatáért és a közös gondolkodás feltételeinek megteremtéséért. Építészként Magyarország olyan számottevő építészeivel dolgozott együtt, mint Tiba János, Kis Péter, Zoboki Gábor, Z. Halmágyi Judit. A Tiba Stúdió munkatársaként a budapesti Telekom és T-Systems Székházának egyik tervezője volt. Ebben a nagy léptékű munkában volt alkalma művészi ars poeticáját az építészet formanyelvére átültetni. Kőszeghy Flóra munkáiban a vágás mozzanata visszatérő motívum. A fotó által bekeretezett látvány kompozíciói az építészet térbeliségével találkozva a képkivágás háromdimenziós kiterjesztését hozzák létre. A síkbeli, térbeli és tér-narratíva-beli formák az absztrakció új útjait jelentik a művésznő számára. A látszólag nonfiguratív festmények a kép terével teremtett interakciókkal dolgoznak. A kereten túlra mutató geometria a nézőt vonja be, értelmezésekor a befogadó aktivitása szükséges. A festményeken túl a vágás térbeli megjelenési formái az építészet határterületein jelennek meg.

THQ  – narratívák térben

A Telekom és T-Systems székháza egy hatalmas műtárgyként viselkedik. A tervezők egy szoborként formált tömeget hoztak létre, amiben egy sajátos kompozíciós rendben kapnak helyet olyan felületek, amik az épületet díszítő ékkövekként viselkednek. Ezek a kortárs építészet kompozíciós rendjében az ornamentika új lehetőségét jelentik. Az épület ugyanis nem egy feldíszített doboz, hanem az egész koncepció arányos része. Egy térbeli kollázsként, és a léptékek váltakozásának lehetőségeként jelenik meg a házon. Az ékkövek egy nagyobb felület kivágott részeként ülnek be a nagyobb léptékben tördelt tömegbe. Látszólagos folytatólagosságukkal egy szakadást jelentenek, ami a fotókivágás térbeli megjelenését jelenti.

Az épület tervezésekor ez a koncepció festményeken öltött testet. A Wrapped mass című festmény 2015-ben készült és azóta a Tiba Stúdió tulajdona. Az épületről készült további festmények az épületet művészi szemszögből dolgozzák fel. A kompozíciós játékok és a különböző elemek viszonyrendszerének lehetőségeit vizsgálják. A kortárs építészet számára természetes szabad formálás keretek közé szorított rendszerét mutatják. A gesztusfestészet által megteremtett érzelmi tér és a geometrikus szerkesztés, mint neutrális háttér viszonya érdekes. Ahogyan az épület homlokzata az ékkövek egyszerű háttereként működik, úgy a különböző felületek finom játékain is ez a kettősség látható.

Az épület tervezésének története egyfajta narratíva, ami személyes és professzionális szálon teremt kapcsolatot a festmények és az épület között. Nem egyszerű illusztrációja annak, hanem az építészeti koncepció művészi jellegének lenyomata.

Figuratív vagy nonfiguratív?

Kőszeghy Flóra festményeiről nehéz megmondani mit is ábrázolnak. Mégis érezhető a tudatos vonások mögött rejlő határozottság, ami a konkrétumok előzetes jelenlétét sejteti. Ennek ellenére a kép végül egy absztrakt kompozícióként működik. Éppen ez a művész szándéka, aki csupán arra használja a fotót vagy a fotókból készült kollázst, hogy a képi tér kompozíciós rendjét feszesen tartsa. Ezen túlmenően azonban a gesztusok és az anyag vagy színhasználat már egy esztétikai és érzelmi teret nyit meg. A látszólag ellentétes gondolkodásmódok ütközéséből keletkező feszültség a képek léptékéből adódóan is újszerű. A nagyítások a terekkel interakcióba lépve a néző látóterének léptékkel kapcsolatos asszociációit is használják. A kereső szem olyan kiindulópontokat keres, amik mentén megfejtheti a látványt. Fontos a művésznő számára, hogy a képek a felismerhetőség határán legyenek. A színek, a geometria és a lépték egyaránt fontos ebben. A sajátos ecset illetve festékhasználat is a koncepció része. A határozott gesztusokkal dolgozó festőnő kifejlesztette saját olajvászon technikáját, melyet a kép témájától függően alkalmaz. Elmélete szerint a megsárguló híg olaj a festmény bőrszerűségével erősíti annak életteliségét. Ez egészül ki a folyamat során elmosódó formák véletlenszerűségével, ami a művész tudatának megengedett kikerülését segíti. A szándékosság a kompozíció megalkotásakor fontos, ez adja a kereteket. Ezen felül azonban a festőiség és annak esztétikája egy kontrollálatlan térben engedi alakulni a képet. Más képeken a lazúros felületek illetve az erőteljes gesztusokkal megfestett formák játéka jellemző, ami szintén a kép anyagszerű viselkedéséről szól.

Absztraktok

A fotókivágások által megfogott képi állításokkal szemben az absztrakt festményeit Kőszeghy Flóra kérdéseknek tekinti. A fotókról készülő képek a világ egészének részletei, rész-igazságai, szándékosan értelmetlen kimetszésekben. A művésznő nem kíván nagy kijelentéseket tenni, inkább megfigyel és elgondolkodtat. Ezzel szemben absztrakt festményeinek egyszerű gesztusai kérdéseket jelentenek számára. Azon belül is a lehető legtömörebb és ugyanúgy értelmetlen gondolatokra utalva. A kereső szem ismét a konkrétum keresésének határán mozog, de minden esély nélkül. A kép nem rejt megfejtést, nincsenek válaszok. Ehhez a fotókból eredő kompozíciós rend vagy dinamika eszköztárát használja, de annak egy végletekig leegyszerűsített gesztusrendszerével. A festmények technikailag erőteljesek és egyszerűek, ezáltal egyszerre pihentető és fárasztó nézni őket. Ez az ellentmondás a művésznő eszköze gondolkodásának bemutatására.

Eliminating the boundaries of architecture and fine arts

Flóra Kőszeghy is architect and artist at the same time. The interactions of the various creative fields make her art unique. She is committed to the relationship between the various disciplines and the creation of conditions for common thinking. As an architect, she worked with such remarkable architects as János Tiba, Péter Kis, Gábor Zoboki, Judit Z. Halmágyi. As a staff member of the Tiba Studio, she was one of the designers of the Telekom and T-Systems Headquarters in Budapest. In this large-scale work, she had the opportunity to translate her artistic poetry into the form of architecture. Besides other tasks she was responsible for the golden christallic shapes on the facade. In the works of Flóra Kőszeghy, the cutting action is a returning motif. The compositions of the picture framed by the photo, with the spatial character of architecture, create a three dimensional extension of the picture. Planned and spatial forming are new ways of abstraction for her. The seemingly non-figurative paintings work with the interactions created with the image space. The geometry beyond the frame involves the viewer, and when interpreting, the activity of the host is required. In addition to the paintings, spatial forms of cutting appear in the boundaries of architecture.

THQ – narratives in space

The Headquarters of Telekom and T-Systems in Budapest behaves like a huge artifact. The designers created a sculpted mass, in which a special composition order of christalic shapes are composed. These  behave as decorative jewels on the building. This means a new possibility of ornamentation in the compositional order of contemporary architecture. The building is not a decorated box, the ornament is a proportionate part of the whole concept. It appears as a spatial collage and as an opportunity to alternate scales on the house. The jewels are placed as a cut off portion of a larger surface to the mass of the larger scale. With their apparent continuity, they mean a break, which means the spatial appearance of photo cuttings.

When designing the building, this concept was painted in paintings. The Wrapped Mass was made in 2015 by Kőszeghy, and is owned by the Tiba Studio since. Further paintings of the building are processed from an artistic point of view. The possibilities of composinal experiments among the different elements are investigated. They show a system of forming, that is present in contemporary architecture, since the shaping of the buldings allows almost everything today. The free-style shaping becomes a geometry that goes along a whole building. Opposing this the free-formed gestures can be put into framed places on a building, which is a contrast to the vivid geometry. For Kőszeghy the emotional space created by gesture painting within a geometric order as a neutral background is important. Just as the façade of the building works as a simple backdrop for the golden jewels, this duality can be seen as an interplay  of the different surfaces.

The history of the building design is a kind of narrative that creates personal and professional links between the paintings and the building. It is not a simple illustration, it is the imprint of the artistic character of the architectural concept.

Figurative or nonfigurative?

Flora Kőszeghy’s paintings make it difficult to tell what they are depicting. Still, there is a sense of awareness behind the intentional gestures, which suggests the pre-presence of something particular. Nevertheless, the picture finally functions as an abstract composition. This is precisely the artist’s intention. The use of the photo or the collage made of photographs keeps the compositional order of the painting tight. In addition, however, gestures, material or coloring open up an aesthetic and emotional space. The tension arising from the collision of seemingly conflicting modes of thinking is novel due to the scale of the images too. Enlargements in the spaces interact with the viewer’s scale associations. The searching eye looks for starting points that can be deciphered in the scene. It is important for the artist to have the images on the edge of recognizability. Colors, geometry and scale are equally important in this. The use of special brushes or paint is part of the concept. Flóra Kőszeghy is a painter who works with decisive gestures. She has developed her own technique of oil painting, which she uses depending on the subject of the image. According to her theory, the layered dilute oil strengthens the vitality of the painting while its fluidness creates striped and blurred surfaces. This helps to avoid excessive awareness. Intentionality, while creating a composition, is important, it designates the frames. Furthermore however this painting technique and it’s aesthetics allow the image to evolve in an uncontrolled way. In other images, the play of stained surfaces and strong forms of gestures is present, which is also about the materiality of the image. Finally all paintings have a strong and dinamic aura, which is deriving from the artist’s personalitiy.

Abstracts

In contrast to the pictorial claims taken by photo cuts, her abstract paintings are considered by Kőszeghy as questions. Cuts of photos are the details of the whole world, their partial truths, deliberately meaningless junctions. The artist does not want to make great statements, but rather observes and ponders. By contrast, the simple gestures of her abstract paintings are questions for her. The observer’s eye is searching for a specific subject, but without any chance. The picture does not hide a secret, there are no answers. This uses the toolbox of compositional order or dynamics that derive from the photographs, but with it’s ultimately simplified gestures. These paintings are technically rough and simple, this way relaxing and exhausting at the same time. This contradiction represents the artist’s way of thinking.

Education:

2012 – The Doctoral School of Architecture at the Faculty of Architecture – Absolutorium

2006 – Archietcural degree at Budapest University of Technology and Economics

2004 – Ecole d’architecture de Paris la Villette

Architecture:

2020 Studio Kőszeghy

 2018 – Kőszeghy Art

2017 –  2018 Tiba Architecture Studio

2016 – 2017  Atelier Peter Kis

2013 –  2016 Tiba Architecture Studio

2012 – 2013   Zoboki and Demeter Architecture Studio

2006 – 2012 The Doctoral School of Architecture at the Faculty of Architecture at

 Budapest University of Technology and Economics

2005 – 2006  Erick van Egeraat Associated Architects

Art Exhibitions:

2019

Valid World Hall – Barcelona – O.F.N.I. – group exhibition

Kahan Art Space Budapest – Spatial cuts vol.2. – solo show

Karinthy Szalon Budapest – Techno Organic Creatures – solo show

Műcsarnok Budapest – Tér-erő – csoportos kiállítás

Massolit Books and Café Budapest – Spatial cuts vol.1. DRI – solo show

Valid World Hall – Barcelona – non-continuum – solo show

2018

Cultiris Gallery – Proportion Putto XXL – önálló kiállítás | solo show

AQB – Budafoki Pezsgő és Borfesztivál – csoportos kiállítás | group exhibition

Vajda Lajos Stúdió Szentendre – Primek Primissima – csoportos kiállítás | group exhibition

FUGA – Logical Being – önálló kiállítás | solo show

2017

P28 Gallery – Literal Biopsy – önálló kiállítás | solo show

FUGA – Látványtér – csoportos kiállítás | group exhibition

CH Vienna – Ausgleich/Kiegyzés – csoportos kiállítás | group exhibition

Artquater Budapest – [email protected] – installáció | istallation

 Csíkszereda – Primek Primissima – csoportos kiállítás | group exhibition

 Andrássy 66 – Artlocator Issue 4. – Launch party – pop-up

 Osztrák Kulturális Fórum – Ausgleich/Kiegyzés – csoportos kiállítás | group exhibition

 Yurtanzuhany Galéria – Primek Primissima – csoportos kiállítás | group exhibition

2016

 Latarka Galéria Terítve – csoportos kiállítás | group exhibition

 House|is – Víztorony Galéria, Debrecen – önálló kiállítás | solo show

 Stripaukcion – Performatív aukció és kiállítás – Budapest, Nemdebár

 Typisch – Szatyor Art Space Galéria – önálló kiállítás | solo show

 Vivant – Magyar Építőművészek Szövetsége Székház – önálló kiállítás | solo show

2006

Diplomadíj kiállítás – BME Központi épület aula – csoportos kiállítás | group exhibition

2004

Óbudai Gázgyár – N&N Galéria – csoportos kiállítás | group exhibition

Contact: [email protected]